Obchodní podmínky pro Seznamka.eu (dále jen „Obchodní podmínky“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Jiří Fröhlich, IČ 032 50 261, se sídlem na adrese Jizerská 559, 513 01, Semily, (dále jen „Provozovatel“) provozuje web www.seznamka.eu

1.2. Uživatel svojí registrací na www.seznamka.eu (dále jen „Seznamka") stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

2. Podmínky účasti na Seznamce

2.1 Uživatelem Seznamky může být pouze osoba, která dosáhla věku 16 let, souhlasí s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Uživatel“).

2.2 Uživatel se registruje za účelem účasti na Seznamce na stránce https://www.seznamka.eu/ (dále jen „Registrace“).

2.3 Uživatel nesmí vybízet ke schůzce za účelem požadování peněz jakoukoli protislužbou, jinak bude navždy zablokován a nesmí dále inzerovat na Seznamce.

2.4 Uživatel nesmí vložit na Seznamku fotku cizí a/nebo takovou, kterou nemůže šířit, protože jsou na ní například vyobrazeny i další osoby a nemá jejich souhlas se zveřejněním, za porušení také hrozí zablokování účtu a zákaz inzerovat na Seznamce.

2.5 Vložená fotka musí být vlastní (nikoli cizí osoby).

2.6 Vložená fotka nesmí porušovat zákon (například zobrazovat násilí).

2.7 Vložená fotka nesmí být pobuřující, ani pornografická, erotická či jinak společensky či eticky nevhodná.

2.8 Vložená fotka či text inzerátu nebo přezdívka Uživatele nesmí být reklamou na jiný produkt, může být následně zablokován účet na Seznamce.

3. Odpovědnost Provozovatele

3.1 Provozovatel neodpovídá za správnost informací, které mu Uživatel poskytne během Registrace, ani za důsledky, které nepravdivé informace mohou mít. Může se tak jednat například o nepravdivé informace o vzdělání nebo věku Inzerenta a další.

3.2 Provozovatel dále nenese odpovědnost za protizákonné či společensky nevhodné chování Inzerenta.

4. Následky porušení povinností Uživatele

4.1 Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno či jednání vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2 Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat Uživatele, který využívá více účtů najednou.

4.3 Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat uživatele, který se (bez ohledu na účel) snaží vniknout do cizích účtů, nebo do nich vnikl.

4.4 Provozovatel si vyhrazuje právo využít veškerých prostředků, aby zabránil uživatelům vracet se do Seznamky například pod jinými přezdívkami v případě již dříve porušených pravidel a zablokování účtu.

5. Poplatky

5.1 Za používání naší Seznamky nemusí nikdo nic platit (ani za registraci, ani za vložení inzerátu, ani nevedeme žádné VIP účty).

5.2 Chce-li někdo zvýhodnit svůj inzerát před ostatními, může to udělat dobrovolně a je to jediná funkce, která je na portálu Seznamka.eu zpoplatněna. (1 BONUS = 30 Kč = jedno zvýhodnění inzerátu pro aktuální den.)

5.3 Nákup BONUSů na zvýhodnění inzerátů funguje na dobrovolné bázi, nikdo k zvýhodňování svého inzerátu není nucen, není to ani podmínkou pro uveřejnění inzerátu. Kdo tuto funkci nevyužije, není nijak omezován a Seznamku může používat v plné verzi jako ostatní.

5.4 Jednou za noc (cca v čase 0:05 - 1:00) každému uživateli 1 BONUS pro zvýhodnění automaticky zaniká (tedy platí, že kdo má dnes například 30 BONUSů, má zítra 29 BONUSů).

6. Zpracování osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Vztahy a případné spory budou řešeny podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

7.2 Případné spory mezi Provozovatelem a Uživatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Uživatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme nejdříve využít kontakt (info@smart-dating.cz) pro vyřešení nastalé situace.

8. Změny Obchodních podmínek

8.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

9. Přechodná ustanovení

9.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 11. 2018