Podmínky ochrany osobních údajů (plné znění):

I. Základní informace

Správcem osobních údajů je pan Jiří Fröhlich, IČO 032 50 261, se sídlem na adrese Jizerská 559, 513 01, Semily, (dále jen „Organizátor“) a zpracováváme tyto vaše osobní údaje: křestní přezdívku (nemusí být reálné jméno), e-mail a telefon.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete pro hladké splnění účelu služby a případné reklamace.

  přezdívku (nemusí být reálné jméno)

  pohlaví a věk (kvůli správnému zařazení)

  telefon (kvůli ověření pravosti účtu formou SMS)

  e-mail (pro odeslání např. obnovení zapomenutého hesla)

  fotku (budete-li si to přát a nahrajete-li ji)

Tyto Podmínky se uplatní při registraci na server seznamka.eu

Osobní údaje získané od vás nezneužíváme

Vaše osobní údaje nikdy nebudou předány jinému subjektu a ani osobám.

Pro účely platby kartou odesíláme bance výhradně ID objednávky a částku, nikoli vaše osobní údaje. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom předem informovat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Cookies

Automaticky zpracováváme i cookies.

  Technická cookies: k tomu, aby náš web fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli vybírat naše služby), používáme technická cookies. Bez nich by náš web vůbec nemohl fungovat.

  Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola nastavovat své preference, pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho webu.

  Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš web, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké termíny si prohlížel apod.).

III. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

  Nákup služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně zajistili vaši objednávku služby. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

  Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje.

  Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete svůj email a budete-li to výslovně chtít, můžeme vás snadno informovat e-mailem o tom, že máte novou zprávu). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

  Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

IV. Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu ohledně nabízených služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje: věk, pohlaví, kontakt.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy, především se týkají stavu Vaší objednané služby.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku (například e-mailem elektornicky, telefonicky, či osobně).

Souhlas

Můžete nám dát souhlas k využití vašich údajů k zasílání informací o nových zprávách od uživatelů naší Seznamky. Též je možné kdykoli toto nastavení změnit v záložce "nastavení" po přihlášení na svůj účet.

Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktů (viz stránka - kontakty).

V. Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

  Poskytnutí služby: náš web by nemohl zajistit službu, kterou žádáte, pokud bychom neznali vaše osobní údaje (zejména věk, pohlaví a kontakt na vás).

  Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

  Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

  Přičemž proti tomu můžete vznést námitku prostřednictvím našich kontaktů (viz stránka - kontakty).

  Webové adresy ve skupině: vaše osobní údaje jsou uloženy na našech webech, které provozujeme společně vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

  Přičemž proti tomu můžete vznést námitku prostřednictvím našich kontaktů (viz stránka - kontakty).

VI. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

VII. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

VIII. Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš web není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš web používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

IX. Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu (Nastavení účtu > Můj účet). Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich kontaktů (viz stránka - kontakty).

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich kontaktů (viz stránka - kontakty). Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

Přístup

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím našich kontaktů (viz stránka - kontakty).

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

  Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

  Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

  Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

  Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

  Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

  Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

  Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

  Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

  Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů

  Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

  Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

  Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktů (viz stránka - kontakty).

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést prostřednictvím našich kontaktů (viz stránka - kontakty).

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našich kontaktů (admina kontaktujete zde: ).

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20. 11. 2018, přičemž jsou k dispozici na našich internetových stránkách.